Arbetsplikt

Har du arbetsplikt att fullgöra?

Alla medlemmar med båtplats (sommarplats eller vinterplats) har en arbetsplikt om 6 tim. (Arbetsplikten för båtplatskö är fr.o.m. 2006 ersatt av en köavgift).

Den som inte fullgör sin arbetsplikt före årsskiftet debiteras en avgift för ej fullgjorda timmar. (Undantag: Under året nya medlemmar befrias helt eller delvis från avgiften beroende av antagningsdatum. Se Medlemssidan).

Arbetsplikten kan fullgöras på ett antal olika sätt: Funktionärer valda av årsmöte ingående i styrelse, sektioner, som revisorer eller ingående i valberedning, e.dyl. fullgör sin arbetsplikt inom respektive verksamhet. (Ev. utebliven insats av funktionär innebär att arbetsplikten återförs på aktuell medlem). På uppdrag av olika sektioner fullgör bryggbasar, stugfogdar, kappseglingsfunktionärer m.fl. fasta uppdrag, som återkommer årligen eller gäller för vissperiod.

Enskilda medlemmar erhåller uppdrag initierade genom egen förfrågan till ansvarig sektion / funktion eller genom att medlem med speciell kompetens kontaktas direkt eller efterfrågats över hemsida för viss aktivitet eller tjänst. Insatser efterfrågas av medlemmar med allmän eller speciell kompetens för arbeten i hamnen (arbets- och städdagar) och för medhjälp i andra sektioners aktiviteter, där resurserna för de valda funktionärer inte är tillräcklig. Sådana uppdrag anslås i hamnen, på hemsidan och om det med hänsyn till tidpunkten är möjligt.

Var aktiv och anmäl ditt intresse för att arbeta inom olika sektioner till valberedningen eller direkt till sektionerna, eftersom du själv är ansvarig för att du gör din insats för klubben. Ta initiativ till att öka klubbgemenskapen, förbättra våra gemensamma resurser eller säkerheten i hamnen eller bidra på annat sätt till klubben och dess verksamhet.

Du hittar planerade arbetspass i  BAS.