Krav på pallning

 

ALLMÄNT

Båtägaren är själv ansvarig för att pallningen är av lämplig typ och har den hållfasthet båten kräver. Speciellt skall observeras att uppställningplanen är dåligt skyddad för fria vindar och att marken har begränsad bärighet, speciellt vid tjällossning och rik nederbörd. Båtägaren skall själv kontrollera att avpallning och stöttning av båten sker på ett fullgott sätt. Är du osäker ta råd av annan mer erfaren person.Nedanstående krav och riktlinjer fråntar inte i något fall båtägaren från ansvar enligt ovan. Dessa tjänar huvudsakligen till att garantera att pallningsmaterialet är anpassat till vår hanteringsutrustning och att inte intilliggande båtar drabbas av skador eller olägenheter.Kontrollera alltid att din båt är skyddad genom försäkring för såväl egna skador som skador du kan anses vara ansvarig för.

Märkning: Vaggor och annat pallningsmateral skall, vid förvaring inom hamnområdet, alltid vara märkt med ägarens namn och telefonnummer för identifiering och möjlighet för hamnsektionen att löpande inspektera behörigheten och lämpligheten av utrustningen.

SEGELBÅTAR

Alla enkelkölade segelbåtar skall under vinterförvaring fr.o.m. 2005 vara uppställda i vagga av godkänd typ.

Storleken skall vara anpassad till aktuell båttyp. Ingen vagga får vara bredare än 2.2 m, vilket är det maxmått våra vagnar kan gränsla vid avpallning.Se även medlemguiden och beskrivning av upptagningssystemet. Nedan visar en vanlig typ av vagga som visat sig ändamålsenlig för de flesta segelbåtarna, förutsatt att man valt rätt typ och storlek för båten. Observera våra anmärkningar nedan.

Val av vagga är naturligtvis upp till båtägaren men:

Båten skall vila på ett underlag fast föbundet med vaggan, så att denne låses mot marken när båten ställes på sin köl. Underlaget förses lämpligen med underslag av trä för undvikande av skador på inplastade kölar, behov av ökad pallningshöjd eller ökad friktion. Lösa plankbitar skall medföras för ev. justering av upplagshöjd och under långkölad båt,  för korrigering föranledd av ev. marklutning i långskeppsriktningen.

Vaggan skall ha minst fyra stöttor med med möjlighet till såväl grov som finjustering av varje stöttans längd. Justeringsmöjlighet bör också finnas för justering av lutning i tvärskeppsriktningen.

(Saknas justering i tvärskeppsriktningen skall lämpligt material medföras för ev. uppallning av vaggans ena sida vid placering på sidosluttande mark).

Stöttorna skall vara stagade i såväl längd- som tvärskeppsriktningen samt vara försedda med väl förankrade stödplattor mot skrov.

Stöttorna skall var så placerade att båten vid en maximal lyfthöjd över mark på 40 cm kan backas in över vaggan. Alternativt skall de främre stöttorna enkelt kunna lossas för att nå samma möjlighet.

Justeringsskruvar och ev. bultar, som skall lossas vid avpallning skall vara väl smorda vid upptagningstillfället.

Är vagga utförd i trä skall denna tillverkad av röt- och sprickfritt virke av kraftiga dimensioner.

Kontrollera årligen att den inte försvagats av ålder eller tidigare användning.

Märklappen som sätts på pallningen i samband med avpallningen skall finnas kvar och vara fullt åtkomlig för läsning fram till sjösättning.

MOTORBÅTAR

Motorbåtar avpallas på bockar med en maximal bredd av 2,2,m och en lägsta höjd av 0,65 m.

Bocken ben skall parvis vara försedda med underslag för att förhindra att enskilt ben sjunker i tjälskjutande eller mjuk mark. Lösa plankbitar skall finnas tillgänglig för ev. behov av extra underpallning p.g.a. marklutning.

Stöttor skall var integrerade med (påbyggda på) bocken och vara justeringsbara för enkel avpallning. (Direkt markstöttning godkänns inte).

Bockar och stöttor av trä skall vara av röt- och sprickfritt virke med kraftiga dimensioner Kontrollera årligen att dessa inte försvagats av ålder eller tidigare användning.

Märklappen som sätts på pallningen i samband med avpallningen skall finnas kvar och vara fullt åtkomlig för läsning fram till sjösättning.

Nedan kan du se ett exempel på avpallningsbock lämplig för motorbåtar.

Innan du köper kontrollera alltid att den är väl dimensionerad med hänsyn till vikten av din egen båt.

Till sist

Är du osäker på vad du skall välja för pallning, kontakta hamnsektionen i god tid före upptagning, för ytterligare råd och anvisningar. Har du en pallning som inte motsvarar våra minimikrav kan du vägras att lyfta båren ur sjön eller vägras avpallning. Ytterst, om brister upptäcks i samband med avpallningen, vilka inte omgående kan rättas till, kan båten återbördas till det våta. Beslut om sådana åtgärder fattas av Hamnsektionen eller av denne utsedd ansvarig funktionär.