Höstmöte 2023

Du kallas härmed till TBK:s höstmöte 2023

Datum: fredag 24 november 2023
Tid: 19.00
Plats: Bygdegården, Tyresö

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober 2023.
Skickas till sekr@tyresobatklubb.se eller post Tyresö Båtklubb Box 736 13517 Tyresö

Styrelsens yttrande över motioner och egna förslag kommer att tillsammans med
förslag till dagordning distribueras senast 2 veckor före mötet.

Hälsningar
Styrelsen TBK